Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Lady Renaissance
Kaislatie 34 C 35
01300 Vantaa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tiina Parikka/Lady Renasissance
Kaislatie 34 C 35
01300 Vantaa
tiina@tiinaparikka.fi

Tietosuojavastaava

Lady Renaissance/Tiina Parikka
Kaislatie 34 C 35
01300 Vantaa
tiina@tiinaparikka.fi

2. Rekisteröidyt
Yrityksen asiakkaat, jotka ovat hankkineet Tiina Parikan tarjoamia uraohjauksen palveluita.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
– Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
– Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
– asiakassuhteen hoitaminen
– palveluista tiedottaminen

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
– Yhteystiedot
– nimi
– osoite
– sähköposti
– puhelinnumero
– asiakastiedot
– tiedot ostetuista tuotteista/palveluista

6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Tiina Parikka Lady Renaissance
Kaislatie 34 C 35
01300 Vantaa
tiina@tiinaparikka.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto. Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/etusivu

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
– asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
– asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Lady Renaissance:n ulkopuolelle.

9. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan ilmoittamalla siitä jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevaan sähköpostiosoitteeseen.

10. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän mahdolliset työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Tarvittaessa voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki manuaalisessa muodossa olevat henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto on tallennettu erilliselle, ulkoiselle kovalevylle, joka säilytetään lukitussa tilassa.

12. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.