Työelämän erikoistunut uraohjaus ammatillisen kehittymisen tukena

Mitä työelämän erikoistunut uraohjaus on?

Uraohjaus nähdään yleensä hyvin kapea-alaisesti vain ammatinvalinta tai -vaihtotilanteissa tarjottavana tai haettavana palveluna. Ammatillista uraohjausta voi ja tulisi kuitenkin hyödyntää jo työelämässä toimivien osaamisen, työtapojen ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Laadukas ohjaus viitoittaa tietäsi eteenpäin siinä työssä, jossa olet, vaikket olisi suuntaamassa uudelle uralle.

Miksi hakisit ohjausta vasta sitten, kun kohtaat yyteet, olet täydellisen uupunut tai edessäsi on pakollinen alanvaihto?

Tiina Parikka, työelämän uraohjaaja

Työelämä on muuttunut yhä pirstaleisemmaksi ja joudumme alati muokkaamaan osaamistamme työssä tapahtuvien muutosten myötä. Vakituisen työpaikankin työtehtävät ja tarpeet muuttuvat aivan kuten me ihmisinäkin muutumme. Siksi omaa työtä tulisi tarkastella säännöllisesti. Vuosien varrella taitojen karttuessa ja elämäntilanteiden muuttuessa haluamme usein kehittyä ja edetä työtehtävissä edelleen. Joskus taas haluaisimme tuunata työmme sisältöä.

Uupumus on yhä useampaa koskettava tragedia, joka on sekä kallis yritykselle että pahimmillaan loppuiäksi invalidisoiva yksilölle. Kuitenkin, varhaisella tuella ja yksilöllisellä kohtaamisella voidaan ehkäistä tehokkaasti vakavan uupumuksen kehittymistä. Uupumus ei ole yksilön heikkoutta vaan usein työssä tai työpaikalla on uupumukseen johtavia rakenteita tai muita seikkoja, joihin voitaisiin vaikuttaa työyhteisössä ennaltaehkäisevästi.

Tosiasia on, että mikäli työssä on jatkuvasti jaksamisen äärirajoilla, ei koe voivansa kehittyä tai kykenevänsä vaikuttamaan työnsä sisältöön, työntekijä alkaa katsoa muualla tarjolla olevia tehtäviä. Näissä tilanteissa myös työteho alkaa hiipua. Tehdään vain se, mikä on täysin pakollista ja ennen niin innostunut asenne ja motivaatio katoavat. Yritys hyötyykin valtavasti, kun se tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden tarkastella, ohjauksen ammattilaisen kanssa, omia vahvuuksia ja kehittymiskohteita olemassa olevassa työssä.

Ohjaus voi olla työnohjauksellista, omien vahvuuksien ja arvojen kartoittamista tai omien toimintatapojen aktiivista tarkastelua ja kehittämistä. Työssä viihdytään ja siihen sitoudutaan parhaiten, kun työntekijä kokee voivansa elää arvojensa mukaisesti. Ohjauksen avulla voidaan työyhteisössä saada esiin myös selkeitä ongelmia tai kehittämiskohteita, jotka muuten voisivat jäädä piiloon. Työyhteisö hyötyy ohjaajasta, jolla on vahva käytännön työelämän ja johtamisen kokemus, sekä osaamista oppimisprosessin läpiviennistä.

Työelämän uraohjauksella voi siis kehittää sekä itseään että muita vaativissa työtehtävissä toimivia työyhteisön jäseniä.

Omat palveluni painottuvat perustellusti yksilöohjaukseen. Oman kokemukseni mukaan, ryhmäohjauksessa käy helposti niin, että vain osa työyhteisön jäsenistä haluaa tai uskaltaa ilmaista ajatuksiaan riittävän avoimesti. Ryhmäohjauksessa myös käsiteltävät aiheet ovat yleisempiä ja koko työyhteisöä koskevia ja moni voi tällöin kokea, ettei saa ohjauksesta mitään irti. Erityisesti johto- ja esimiestyö on usein hyvinkin yksinäistä puurtamista, jossa ryhmämuotoisella ohjauksella ei saavuteta parhaita tuloksia. Johtotehtävissä toimivat yksilöohjattavani kokevat erityisen arvokkaana juuri henkilökohtaisen ja yksilöllisen kohtaamisen. Kerrankin on tilaisuus pohtia arjen haasteita täysin luottamuksellisesti ohjauksen ammattilaisen kanssa.

Parhaiten kehittyminen toteutuu prosessimaisissa ohjauksissa. Tavoitteiden kirkastaminen ja muutosten läpivienti ei tapahdu hetkessä. Tarvitaan molemminpuolista sitoutumista ohjaukseen.

Omassa johtajan roolissani olen käytännössä nähnyt ja kokenut, miten tärkeää koko työyhteisön kannalta on, että erityisesti johtaja jaksaa työssään. Johdon vaikutus työyhteisön ilmapiiriin ja työn imun kokemiseen on merkittävä. Näin johtajan yksilöohjaukseen sijoitetut eurot palautuvat työnantajalle moninkertaisesti.

Olen itse kokenut vakavan työuupumuksen, josta olen ammentanut valtavasti oppia muiden ohjaukseen. Tutkimustenkin mukaan kaikkein tehokkainta on toimia niin, että uupumus voidaan ennaltaehkäistä. Uupumuksesta johtuvat sairaslomat voivat kestää kuukausia ja sittenkin työkyky voi jäädä pysyvästi alemmaksi kuin mitä se oli ennen uupumusta. Näistä syistä, kiinnitänkin ohjauksessa aina jollain tavalla erityishuomiota ohjattavan työssäjaksamiseen, työhyvinvointiin ja uupumuksen ennaltaehkäisyyn, olipa ohjauksen pääasiallinen sisältö mikä tahansa.

Sivuillani voit tarkemmin tutustua tarjoamiini uraohjaus-palveluihin! Ota yhteyttä ja mietitään, miten voisin olla avuksi!